CATEGORY WISE ENROLLMENT AS ON 30.10.2017

S.No. Name of the KV Name of the State            I             II      III      IV          V      TOTAL
1 KV No.2 PONDICHERRY PONDICHERRY 205 36 206 66 379 892
***KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 PONDICHERRY ***