CATEGORY WISE ENROLLMENT AS ON 31.03.2018

S.No. Name of the KV Name of the State            I             II      III      IV          V      TOTAL
1 KV No.2 PONDICHERRY PONDICHERRY 205 36 204 66 379 890
***KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 PONDICHERRY ***