CATEGORY WISE ENROLLMENT AS ON 31.12.2018

S.No. Name of the KV Name of the State            I             II      III      IV          V      TOTAL
1 KV No.2 PONDICHERRY PONDICHERRY 220 34 221 49 368 892
***KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 PONDICHERRY ***